درباره ما

درباره ما

سایت مفتول با نظر به خلا موجود یک سایت مرجع در صنایع مفتولی به وجود آمد.این سایت با گرد هم آوردن تمام کارخانجات و گروه هایی که در این صنف چه به عنوان تولید کننده و چه به عنوان مصرف کننده مفتول فعالیت می کنند، سعی در یکسان کردن قیمت ها و ارتباط بین گروه ها بدون واسطه را دارد.

سایت مفتول با نظر به خلا موجود یک سایت مرجع در صنایع مفتولی به وجود آمد.این سایت با گرد هم آوردن تمام کارخانجات و گروه هایی که در این صنف چه به عنوان تولید کننده و چه به عنوان مصرف کننده مفتول فعالیت می کنند، سعی در یکسان کردن قیمت ها و ارتباط بین گروه ها بدون واسطه را دارد.