مفتول آی آر

مرجع اصلی خرید و فروش مفتول

مشاوره رایگان
محاسبه آنلاین قیمت
ضمانت خرید
بدون واسطه
ارسال به محل
تنوع محصولات

قیمت روز مفتول مسوار

عنوان محصول قیمت فروشندگان
شاخه مفتول مسوار ضخامت 1.0 چشمه 1*1 120,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول مسوار ضخامت 1.0 چشمه 2*2 250,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 2.0 چشمه 1*1 125,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول مسوار ضخامت 2.0 چشمه 2*2 250,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 2.0 چشمه 1*1 125,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 3.0 چشمه 1*1 120,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول مسوار ضخامت 3.0 چشمه 2*2 250,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.0 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.1 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.2 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.3 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.4 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.5 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.6 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.7 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.8 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 7.9 385,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول مسوار ضخامت 8.0 385,000 ریال مشاهده

قیمت روز مفتول آلومینیوم

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول سیاه

عنوان محصول قیمت فروشندگان
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.2 389,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.2 397,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.4 392,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.4 384,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.5 392,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.5 384,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.6 392,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.6 384,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.7 378,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.7 370,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.8 378,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.8 370,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 1.9 378,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 1.9 370,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.1 375,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.1 369,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.2 375,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.2 369,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.3 375,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.3 369,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.4 375,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.4 369,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.5 368,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.5 365,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.6 368,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.6 365,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.7 368,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.7 365,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.8 368,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.8 365,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 2.9 365,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 2.9 368,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.1 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.1 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.2 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.2 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.3 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.3 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.4 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.4 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.5 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.5 357,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.6 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.6 360,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.7 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.7 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.8 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.8 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 3.9 360,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 3.9 357,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.0 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.0 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.1 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.1 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.2 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.2 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.3 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.3 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.4 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.4 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.5 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.5 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.6 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.6 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.7 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.7 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.8 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.8 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 4.9 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 4.9 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.0 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.0 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.1 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.1 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.2 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.2 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.3 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.3 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.4 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.4 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.5 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.5 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.6 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.6 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.7 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.7 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.8 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.8 355,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 5.9 355,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 5.9 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.0 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.0 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.1 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.1 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.2 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.2 361,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.3 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.3 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.4 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.4 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.5 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.5 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.6 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.6 358,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.7 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.7 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.8 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.8 361,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول سیاه ضخامت 6.9 358,000 ریال مشاهده
شاخه مفتول سیاه ضخامت 6.9 361,000 ریال مشاهده

قیمت روز مفتول اسید شور

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول فنر

عنوان محصول قیمت فروشندگان
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.0 گرید 47 448,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.0 گرید 67 433,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.1 گرید 47 440,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.1 گرید 67 425,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.2 گرید 47 440,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.2 گرید 67 425,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.3 گرید 47 430,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.3 گرید 67 420,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.4 گرید 47 430,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.4 گرید 67 420,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.5 گرید 67 415,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.6 گرید 67 405,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.7 گرید 67 405,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.8 گرید 67 405,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 1.9 گرید 67 400,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.0 گرید 67 400,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.2 گرید 67 395,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.5 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.6 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.7 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.8 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 2.9 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.0 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.1 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.2 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.3 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.4 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.5 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.6 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.7 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.8 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 3.9 گرید 67 390,000 ریال مشاهده
کلاف مفتول فنر ضخامت 4.0 گرید 67 390,000 ریال مشاهده

قیمت روز سیم آرماتوربندی

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول روکش دار

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول آجدار

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول گالوانیزه

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول استیل

عنوان محصول قیمت فروشندگان

قیمت روز مفتول مس

عنوان محصول قیمت فروشندگان

مزایده ها و مناقصه ها

مشاهده همه

برترین خدمات دهندگانفولکا

صنایع مفتولی کیانی با پیشینه ای از سال ۱۳۴۵ در راستای بازرگانی و تولید انواع فنر و فروش مفتول های صنعتی در خیابان پامنار تهران تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۵ در راستای حمایت از تولیدات داخلی نمایندگی کارخانه های داخلی را دریافت نمود و سپس برای ارایه خدمات بهتر در کمترین زمان ممکن به شما مشتریان عزیز در شهرک صنعتی شمس آباد کارخانه ای در صنایع کشش مفتول راه اندازی کرد و همچنین در سال ۹۷ شروع فعالیت خود را با نام تجاری فولکا آغاز نمود

جزئیات بیشتر

شهر مفتول

مجموعه شهر مفتول در سال 1397 در بازار آهن مکان واقع در استان تهران به مدیریت آقای مجتبی شه دوست تاسیس و گسترش یافت .

جزئیات بیشتر

راه ساخت امیر

شرکت فولاد راه ساخت امیر در سال ۱۳۹۶ با پشتوانه بیش از ۳۰ سال تجریه در زمینه تولید و توزیع صنایع فولادی و مفتولی تاسیس شد و با هدف حمایت از کارگاه های کوچک و حقوق فعالان صنعت ساختمان و ایجاد اشتغال بیشتر در زمینه این دو بخش مهم اقتصادی اقدام به توزیع اصولی برخی محصولات در میان همکاران محترم نموده است. این مجموعه برای رسیدن به اهداف فوق روشی نوین در امر توزیع ابداع نموده که باعث برقراری یک ارتباط مفید و اثر بخش در بین کارگاههای تولیدی و شبکه توزیع شده است. راه ساخت با توکل بخدا و همکاری با نیروهای جوان به این راه قدم نهاده و تاکنون به قسمتی از هدف های خود دست یافته است و سعی در گسترش فعالیت خود در سطح وسیع تر دارد. امید است با تلاش روز افزون و استفاده از تکنولوژی های برتر بتوانیم برای ایران و ایرانی مسمر ثمر واقع شویم.

جزئیات بیشتر

مدیران آهن

این مجموعه با اتخاذ رویکرد نوین مدیریتی ، توسعه زیرساخت های فنی، بهینه سازی خدمات حمل و نقل و منابع انسانی در سال 1396 تاسیس شد و تاکنون توانسته تمامی مقاطع فولادی و آلیاژی مورد نیاز انبوه سازان، تولید کنندگان و صنعتگران را تامین کند. شرکت مدیران آهن زاینده رود تامین کننده مقاطع فولادی و آلیاژی شرکت های خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی بزرگی همچون پالایشگاه نفت اصفهان و بندر عباس، مترو اصفهان و غیره است. در ضمن، این شرکت مجری ساخت و اجرای انواع سوله و سازه های فلزی از صفر تا صد است که توسط شرکت زیر مجموعه آن، یعنی مدیران قطعه انجام می شود.

جزئیات بیشتر

فولاد صنعت

گروهی از شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه تولید و توزیع انواع مصنوعات فلزی در سال ۱۳۸۵ بر اساس تفکر موسسین و مدیران خود بر ۴ اصل کیفیت، کمیت، هزینه، تنوع و با حفظ دستاوردهای پیشین خود اقدام به تاسیس یک مجموعه متحد و واحد به نام فولاد صنعت کردند. گروه فولاد صنعت افتخار دارد در زمینه تولید و توزیع انواع و اقسام آهن آلات و مصنوعات فلزی در خدمت شرکت های عمرانی، پیمانکاران، انبوه سازان و کارخانجات تولیدی می‌باشد. همچنین این گروه در حال حاضر در برخی از پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، انبوه سازی، پروژه های عمرانی و … در حال همکاری با بخش های دولتی و خصوصی می باشد تمامی پرسنل و مدیران این مجموعه امیدوارند که با حمایت مشتریان وفادارشان و سایر مشتریان بخش های دولتی و خصوصی سفارشان آنان را با عرضه تولیدات مرغوب و قیمت مناسب پاسخگو بوده و رضایت خاطرشان را فراهم سازد

جزئیات بیشتر

اصفهان آهن

اصفهان آهن نفرات جوان و باتجربه را در کنار یکدیگر گرد هم آورده تا با بهره‌گیری از ظرفیت این دو گروه در کنار هم، تیمی خلاق و با دانش داشته باشد. به همین دلیل در سال های اخیر، مخاطبان و فعالان این صنعت، نام اصفهان آهن را با اتفاقات تحول‌آفرین و ایده های نو می شناسند. این موضوع، مسئولیت تیم ما را سنگین تر کرده و موجب شده تا در راستای برآورده کردن انتظارات، تلاشی شبانه‌روزی انجام دهیم. ثمره این فعالیت ها، مشارکت فعال در پروژه های عمرانی بزرگ ملی در راستای توسعه و آبادانی ایران عزیز بوده است.

جزئیات بیشتر

مرکز آهن

آهن سجاد مهر سپاهان به عنوان “اولین و بزرگترین مجموعه تخصصی آهن آلات”، با نام تجاری مرکزآهن، حضور در بازار آهن را از 30 سال پیش و به همت مدیر توانمند مجموعه جناب بهرام خانی آغاز نموده است. هم اکنون با توسعه مرکزآهن، تیم بزرگ ما متشکل از واحدهای بازرگانی، خرید و فروش، ترابری، مالی و حسابداری، تحقیق و توسعه و رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های مجازی توانایی ارائه خدمات شبانه‌روزی به سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی و اشخاص را دارد.

جزئیات بیشتر

صنایع مفتولی علوی

صنایع مفتولی علوی در سال 1354 بمدیریت آقای سید مجتبی علوی در کهریزیک (شهرک صنعتی) در مساحتی به وسعت30،000 مترمربع تاسیس گردید و مجهز به خطوط تولید بر اساس تکنولوژی اروپایی بوده که در برگیرنده خطوط تولید مفتول گالوانیزه ریز و درشت ( با تنوع سایز ) ؛ خط کشش ، خط تولید سیم های خاردار ، توری ها و گابیون و سالن های دپو محصولات تولیدی می باشد .

جزئیات بیشتر

همکاران ما